Work safety!

Posts in category Despre noi

Despre UCSSMR

Despre UCSSMR

UCSSMR SE PREZINTĂ

Uniunea Coordonatorilor de Securitate şi Sănătate în Muncă din România (UCSSMR) este persoană juridică română de drept privat, non-profit şi non-guvernamentală, înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 50/2008.

Membrii Uniunii sunt persoane juridice sau fizice autorizate să desfăşoare activităţi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind specializaţi în acordarea unor servicii de coordonare, atât pentru faza de proiectare, cât şi pentru faza de execuţie a construcţiilor.

Scopul UCSSMR este de a asigura:

  1. coerenţa organizării corpului de coordonatori, format şi autorizat pentru activitatea de securitate şi sănătate în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice;
  2. nivelul corespunzător de pregătire profesională şi a competenţelor necesare coordonatorilor, pentru punerea în practică a cerinţelor de securitate şi sănătate prevăzute de reglementările europene şi naţionale;
  3. promovarea bunelor practici rezultate din misiunea de coordonare, pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale şi a consecinţelor acestora
  4. dialogul cu; autorităţile statului, beneficiarii obiectivelor de construcţii, organizaţiile patronale din construcţii şi organizaţiile profesionale de proiectare;
  5. protejarea intereselor individuale şi colective ale coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în raporturile lor cu terţii.

Forul superior (conducător) al UCSSMR este Adunarea Generală a membrilor care se întruneşte în şedinţe ordinare anuale sau extraordinare, ori de câte ori este necesar.

Organele de execuţie ale UCSSMR sunt:

  1. Consiliul Director;
  2. Comisia de cenzori;
  3. Comisiile de specialitate.

În cadrul politicii UCSSMR se înscriu demersurile sale de a lărgi cadrul de colaborare, de a facilita dialogul şi schimbul de informaţii cu noi parteneri a căror activitate cuprinde şi problematica securităţii şi sănătăţii în şantierele de construcţii. În acest sens am dezvoltat, şi vom dezvolta şi în viitor, relaţii de colaborare cu organizaţiile profesionale ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice.

Împreună cu Asociaţia Română de Securitate şi Sănătate în Muncă (ARSSM), UCSSMR a organizat consfătuiri şi work shop-uri având ca teme conceptul de prevenire a riscurilor şi reducere a consecinţelor acestora pe durata executării lucrărilor de construcţii, consecinţele pentru securitatea şi sănătatea utilizatorilor şi a celor care intervin ulterior ca urmare a calităţii inadecvate a construcţiilor realizate etc.

UCSSMR a încheiat un protocoale de colaborare cu Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (AICPS) şi cu Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) fiind în discuţii avansate cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR).